Ochrana osobních údajů

1. Úvod

1.1 Zavázali jsme se chránit soukromí návštěvníků našich stránek a uživatelů našich služeb.
1.2 Tato pravidla platí všude tam, kde jsme správci osobních údajů návštěvníků našich webových stránek a uživatelů našich služeb, jinými slovy, kde určujeme účel a význam zpracování těchto osobních údajů.
1.3 Při první návštěvě naší webové stránky vás žádáme, o souhlas s používáním souborů cookies v souladu s podmínkami těchto pravidel.
1.4 V těchto zásadách „my“, „nám“ a „náš“ označuje Antwer business s.r.o. Pro více informací o nás, se podívejte na Sekci 12.

2. Jak používáme osobní data

2.1 V této části 2 jsme stanovili:
(a) obecné kategorie osobních údajů, které zpracováváme;
(b) zdroj a kategorii údajů, v případě dat, které jsme neobdrželi přímo od Vás;
(c) účel, pro který osobní údaje zpracováváme;
(d) právní základy jejich zpracování.

2.2 Můžeme zpracovávat údaje o používání našich webových stránek a služeb (údaje o používání). Údaje o používání mohou obsahovat vaši IP adresu, geografickou polohu, webový prohlížeč a jeho verzi, operační systém, referenční zdroj, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty stránek, stejně tak informace o časování, frekvenci a vzorci používání naší služby. Zdrojem údajů o používání je služba Google Analytics. Tyto údaje o používání mohou být zpracovány pro účely analýzy používání webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas a naše oprávněné zájmy, t.j. sledování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

2.3 Můžeme zpracovávat informace, které zveřejňujete na našich webových stránkách nebo prostřednictvím údajů, které použijete při využívání našich služeb. Zveřejněné údaje mohou být zpracovány pro účely jejich zveřejnění a správy našich webových stránek a služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.4 Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakémkoli dotazníku (údaje z dotazů), pokud se jedná o údaje ohledně zboží a / nebo služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

2.5 Můžeme zpracovávat informace (kontaktní údaje) obsažené v nebo související s jakoukoli komunikací, kterou nám posíláte kontaktní údaje. Data korespondence mohou obsahovat komunikační obsah a metadata spojená s komunikací. Naše webové stránky generují metadata související s komunikací prostřednictvím kontaktních formulářů webových stránek. Údaje o korespondenci mohou být zpracovány pro účely komunikace s vámi a vedení záznamů. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli a / nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo kroky vedoucí k uzavření smlouvy.

2.6 Můžeme zpracovat jakékoliv vaše osobní údaje uvedené v těchto pravidlech, pokud je to nezbytné pro vytvoření, uplatnění nebo obranu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo v správním nebo mimosoudním řízení. Právním základem tohoto zpracování jsou naše legitimní zájmy, a to ochrana a prosazování našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva jiných.

2.7 Kromě konkrétních účelů, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje stanovené v této části 2, můžeme zpracovat také jakékoliv vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme, nebo pro ochranu svých životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

3. Zpřístupnění vašich osobních údajů jiným osobám

3.1 Kromě konkrétních případů zpřístupnění osobních údajů uvedených v tomto oddíle 3 můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud je takové zpřístupnění nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zveřejnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení.

4. Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

4.1 Uvědomujete si, že osobní údaje, které odešlete k zveřejnění prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, mohou být přístupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit využití (nebo zneužití) takových osobních údajů jinými osobami.

5. Uchovávání a mazání osobních údajů

5.1 Tato sekce 5 stanovuje naše politiky a postupy pro uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby nám pomohly splnit naše právní povinnosti v souvislosti s uchováváním a mazáním osobních údajů.

5.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoliv účel nebo účely, nesmí být uchovávány déle, než je potřeba pro tento účel nebo účely.

5.3 Osobní údaje budeme uchovávat následovně:
(a) údaje o použití, údaje o zveřejnění, údaje z dotazů, notifikační údaje a údaje z korespondence budou uchovány po dobu maximálně 10 let.

5.4 Bez ohledu na ostatní ustanovení této sekce 5 si můžeme ponechat vaše osobní údaje, pokud je takové uchovávání nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které jsme vystaveni, nebo na ochranu vašich základních životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

6. Změny

6.1 Tato pravidla můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

6.2 Měli byste pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste byli spokojeni s jakýmikoliv změnami v těchto pravidlech.

6.3 O změnách těchto pravidel vás můžeme informovat e-mailem.

7. Vaše práva

7.1 V této sekci 7 jsme shrnuli práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny detaily byly zahrnuty do našich shrnutí. Proto byste měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů pro úplné vysvětlení těchto práv.

7.2 Vaše základní práva podle zákona o ochraně údajů jsou:
(a) právo na přístup;
(b) právo na opravu;
(c) právo na vymazání;
(d) právo na omezení zpracování;
(e) právo nesouhlasit se zpracováním;
(f) právo na přenos údajů;
(g) právo podat stížnost dozorovému orgánu; a
(h) právo stáhnout souhlas.

7.3 Máte právo zjistit, zda můžeme zpracovávat vaše osobní údaje a pokud ano, máte právo na další informace. Tyto další informace zahrnují detaily o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a osobách, které jsou příjemci osobních údajů. Dodržení práv a svobod ostatních není ovlivněno, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, ale za další kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek.

7.4 Máte právo na opravu jakýchkoliv nepřesných osobních údajů a s ohledem na účely zpracování máte právo doplnit jakékoliv neúplné osobní údaje.

7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazání svých osobních údajů bez zbytečného odkladu. Mezi tyto okolnosti patří: osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte svůj souhlas se zpracováním na základě souhlasu; vznesete námitku proti zpracování podle určitých pravidel platných právních předpisů o ochraně osobních údajů; zpracování probíhá pro účely přímého marketingu; osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Z práva na výmaz však existují výjimky. Obecné výjimky platí, pokud je zpracování nezbytné: pro výkon práva na svobodu projevu a informací; pro splnění právní povinnosti; nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.6 Za určitých okolností máte právo omezit zpracování svých osobních údajů. Těmito okolnostmi jsou: popíráte přesnost osobních údajů; zpracování je protiprávní, ale vylučujete výmaz; osobní údaje již nepotřebujeme pro účely našeho zpracování, ale vy je potřebujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků; vznesli jste námitku proti zpracování, přičemž čekáte na ověření této námitky. Pokud je zpracování omezeno na tomto základě, můžeme vaše osobní údaje nadále uchovávat. Jinak je však budeme zpracovávat: s vaším souhlasem; pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

7.7 Máte právo námitat proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v jakém to právní základ umožňuje. Zpracování je nezbytné pro: plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu jakékoli oficiální pravomoci, která nám byla svěřena; nebo pro účely legitimních zájmů, které sledujeme na základě nás nebo třetí strany. Pokud podáte takovou námitku a nemůžeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo je zpracování potřeba pro vznik, uplatnění nebo obranu právních nároků, přestaneme zpracovávat osobní informace.

7.8 Máte právo námitat proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování). Pokud podáte takovou námitku, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro tento účel.

7.9 Máte právo námitat proti zpracování vašich osobních údajů pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací, pokud není zpracování nezbytné pro úkoly prováděné z důvodů veřejného zájmu.

7.10 Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je: (a) souhlas; nebo (b) pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jste smluvní stranou, nebo pro provedení kroků na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy, (c) a takové zpracování je prováděno automatizovanými prostředky, máte právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí, pokud by to nepříznivě ovlivnilo práva a svobody jiných.

7.11 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu údajů, máte zákonné právo podat stížnost dozorovému orgánu odpovědnému za ochranu údajů. To můžete udělat v členském státě EU vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

7.12 Do míry, v jaké je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

7.13 Jakékoli vaše práva týkající se vašich osobních údajů můžete uplatnit prostřednictvím písemného oznámení.

8. O cookies

8.1 Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který odesílá webový server do webového prohlížeče a je prohlížečem uložen. Identifikátor je pak odeslán zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.

8.2 Soubory cookies mohou být buď “trvalé” soubory cookies, nebo soubory “relace”: trvalý soubor cookie bude uložen v webovém prohlížeči a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud není před datem vypršení platnosti smazán uživatelem; cookies relace vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč zavřen.

8.3 Soubory cookies obvykle neobsahují žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele, ale osobní informace, které ukládáme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z nich.

9. Cookies, které používáme

9.1 Cookies používáme pro následující účely: (a) autentizace – soubory cookies používáme k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek a během navigace na našich webových stránkách; (b) analýza – používáme soubory cookies, které nám pomáhají analyzovat používání a výkonnost našich webových stránek a služeb; a (c) souhlas s cookies – soubory cookies používáme k ukládání vašich preferencí v používání souborů cookies při prohlížení webové stránky.

10. Cookies používané našimi poskytovateli služeb

10.1 Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookies a tyto cookies mohou být uloženy ve vašem počítači při návštěvě našich webových stránek.

10.2 Pro analýzu používání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek prostřednictvím souborů cookies. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření přehledů o používání našich webových stránek. Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na této stránce.

10.3 Používáme Facebook Pixel na analýzu používání našich webových stránek. Tato služba používá soubory cookies k zajištění toho, aby se naše reklamy zobrazovaly správným lidem a vytvářely reklamní publikum. Pravidla ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb můžete zjistit na této adrese.

11. Správa souborů cookies

11.1 Většina prohlížečů vám umožňuje odmítnout přijetí souborů cookies a odstranit soubory cookies. Metody na jejich správu se liší v závislosti na prohlížeči a verzi prohlížeče. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookies prostřednictvím těchto odkazů: (a) Chrome (b) Firefox (c) Opera (d) Internet Explorer (e) Safari (f) Edge

11.2 Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

11.3 Pokud zablokujete cookies, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

12. Podrobnosti o nás

12.1 Tuto webovou stránku vlastní a provozuje společnost Antwer business s.r.o. 12.2 V České republice jsme registrováni pod registračním číslem (IČO) 17236118, sídlíme na adrese Pražákova 1008/69, Brno 639 00. 12.3 Naše místo podnikání je Pražákova 1008/69, Brno 639 01. 12.4

Můžete nás kontaktovat:

  • (a) poštou na uvedenou poštovou adresu;
  • (b) vyplněním kontaktního formuláře na naší webové stránce;
  • (c) telefonicky, na číslo kontaktu zveřejněné na naší webové stránce; nebo
  • (d) e-mailem, použitím e-mailové adresy zveřejněné na naší webové stránce.
Přejít nahoru

Vyberte si svou zemi